Oleh

Muhammad Fakhruddin Ismail

http://www.addeans.blogspot.com/

 

 

Berkata sebahagian kaum Muslimin : "Biarkanlah keragaman pendapat yang ada di tubuh kaum Muslimin tentang agama mereka tumbuh subur dan berkembang, asalkan setiap perselisihan dibawa ketempat yang sejuk." Alasan mereka didasarkan pada sebuah hadis yang selalu mereka ulang-ulang dalam setiap kesempatan, iaitu hadis:

 "Perbezaan pendapat pada umatku adalah rahmat"

Benarkah ungkapan ini? benarkah Rasulullah mengucapkan hadis tersebut?

2252782206_228eac4238

Syeikh al-Albani telah mengklasifikasikan hadis ini sebagai tidak ada asal. Beliau berkata para ulamak hadis telah berusaha untuk mencari sanadnya, malangnya mereka tidak menjumpai sehingga al-Suyuthi berkata dalam Al-Jamik al-Saghir “ kemungkinan hadis ini terdapat di dalam kitab-kitab huffaz (ulamak hadis) yang tidak sampai kepada kita. “ Syeikh al-Albani berkata “ Pendapat ini (al-suyuthi) tidak tepat padaku, sekiranya terdapat hadis-hadis Rasulullah yang hilang iaitu tidak sampai kepada umat ini, maka tidak berhak seorang muslimin beri’tiqad (berpegang) dengannya.”

Kemudian beliau menukilkan pendapat para ulamak dalam menghukum hadis ini:-

Al-Munawi menukilkan daripada al-Subki bahawasanya beliau berkata:

“Hadis ini tidak diketahui oleh para ulamak hadis dan aku tidak menjumpainya dalam sanad yang sahih juga dha’if (lemah) dan tidak juga maudu’ (palsu)”

Kenyataan ini disokong oleh Syeikh Zakaria al-Ansori di dalam ta’liq (komentar) terhadap tafsir al-Baidhawi.

Kemudian makna hadis ini diingkari oleh para ulamak muhaqqiqin (peneliti). Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya al-Ihkam fi Usuli al-ahkam, selepas beliau menyatakan bahawa hadis ini bukanlah sebuah hadis nabi lalu berkata: “perkataan ini (ikhtilaful ummati rahmah) merupakan seburuk-buruk perkataan, ini kerana sekiranya ikhtilaf atau perselisihan itu rahmat maka sudah tidak ittifaq atau perselisihan itu rahmat maka sudah tentu ittifaq (penyatuan) itu rahmat maka sudah tidak akan diucap oleh seorang muslim.

Kalau saja mereka itu mahu benar-benar mengkaji dan mempelajari Al-Qur'an serta menghayati firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 82, yang ertinya:

"... Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. " (an-Nisa':82)

Ayat tersebut menerangkan dengan tegas bahwa perselisihan dan perbezaan bukanlah dari Allah. Kalau demikian, bagaimana mungkin perselisihan itu merupakan sarana atau syariat yang wajib diikuti apalagi merupakan suatu rahmat yang diturunkan Allah La haula wala quwwata illa billah!

Kerana adanya ucapan itulah, banyak umat Islam setelah masa para imam khususnya dewasai ini terus berselisih dan berbeza pendapat dalam banyak hal yang menyangkut segi akidah dan amaliah.

598885132_16d8c095c1

Kesannya terhadap umat islam

 

1. Mengekalkan perpecahan dalam Islam

Tidak ragu lagi bahawa hadis tersebut adalah tikaman para pembawanya bagi persatuan Islam yang haqiqi. Ketika para pembawa panji-panji sunnah menyeru umat kepada persatuan Aqidah dan Manhaj (jalan/metode) yang shahih. Tiba-tiba muncul orang-orang yang mengaku mengajak kepada persatuan Islam dengan berkata: "Biarkanlah kaum muslimin dengan keyakinannya masing-masing , biarkanlah kaum muslimin dengan metodenya masing-masing dalam berjalan menuju Allah, janganlah memaksakan perselisihan yang ada harus seragam dengan keyakinan dan pola fikir orang-orang arab padang pasir 15 abad yang lalu. Kerena Rasulullah shallallahu’alihi wasallam bersabda: " perselisihan pendapat pada umatku adalah rahmat."

Allahu Akbar…!! Alangkah kejinya ungkapan tersebut dan banyak lagi perkataan yang semisalnya yang mengakibatkan kaum muslimin abadi di dalam aqidah dan manhaj yang berbeza. Padahal ayat-ayat dalam Al-Qur’an melarang berselisih pendapat dalam urusan agama dan menyuruh bersatu. Seperti Firman Allah dalam:

Ø Surah Al-Anfal ayat 46 yang ertinya; "Jangan kamu berselisih, kerana kamu akan menjadi lemah dan hilang kewibawaan kamu."

Ø Surah Ar-Rum ayat 31-32: " Jangan kamu seperti orang-orang yang musyrik, iaitu mereka mencerai-beraikan agamanya dan bergolong-golongan. Dan setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada golongan mereka."

Ø Surah Hud ayat: 118-119: " Mereka terus-menerus berselisih kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu."

Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahuwata’ala untuk bersatu dalam Aqidah dan manhaj diatas Aqidah dan Manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana Firman Allah Subhhanahu wata’ala dalam surat Al-An’am ayat: 153 yang artinya: "Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa." Dan kita diperintahkan Allah untuk merujuk bersama kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah ketika terjadi perselisihan, bukannya membiarkan perselisihan aqidah dan hal-hal yang pokok dalam agama meradang di tengah ummat dengan dalil sepotong hadit palsu. Firman-Nya dalan surat An-Nisa’ ayat 59 yang artinya: " Jika kamu berselisih pendapat maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya."

 

2. Kaum muslimin tidak lagi menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sandaran kebenaran dan hakim

Syaikh Al-Albani berkata: "Diantara kesan buruk hadits ini adalah banyak kaum muslimin yang mengakui terjadinya perselisihan sengit yang terjadi diantara 4 mazhab dan tidak pernah sama sekali berupaya untuk mengembalikannya kepada Al-Qu’an dan Al-Hadits." [Adh-Dha’ifah: I/76]

Allah berfirman menceritakan Nabi-Nya Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam ketika mengadu kepada-Nya: "Berkatalah rasul: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur’an ini suatu yang tidak diacuhkan." [QS. Al-Furqan:30]. Sungguh perkara ini berulang kembali di zaman ini kerana hadis palsu yang tersebar kepada ummat islam.

 

3. Umat islam tidak lagi menjadi umat terbaik yang berjaya di atas umat yang lainnya.

ini kerana hadis palsu tersebut menjadi dinding bagi seorang muslim untuk beramar ma’ruf nahi mungkar, seorang muslim tidak lagi menegur saudaranya yang berbuat salah dalam syirik, kekufuran, dan bid’ah serta maksiat disebabkan meyakini hadis palsu tersebut. Kerana mereka menganggap semua itu sebagai suatu perbezaan yang hakikatnya adalah rahmat, sehingga tidak perlu untuk ber-nahi mungkar. Akibatnya, ummat terbaik tidak lagi disandang oleh umat islam, kerana telah meninggalkan syaratnya yakni Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-’Imran ayat:110 yang ertinya: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

 

4. Ancaman dan kecaman yang keras dari Nabi, kerana menyandarkan nama Rasulullah secara dusta.

Rasulullah bersabda : "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia siapkan tempat duduknya dari api neraka" [Riwayat Bukhari-Muslim]. Hendaklah anda menjahui dan takut daripada mengada-adakan perkataan dusta atas nama Rasulullah, demikian pula orang-orang yang menyebarkan dan mendongengkan kisah-kisah palsu dan lemah yang hanya muncul dari prasangka belaka yang padahal prasangka itu adalah seburuk-buruk perkataan.

 

5. Meninggalkan perintah Allah

Ini adalah kesan daripada hadis palsu tesebut, kerana apabila berlakunya perselisihan aqidah, halal dan haram, serta segala sesuatu yang telah tegas digariskan oleh dua wahyu, maka secara tidak langsung telah meninggalkan perintah Allah disebabkan bagi mereka perselisihan ini adalah rahmat. Sebagaimana Allah berfiman : "Jika kamu berselisih pendapat maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul-Nya (As-Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya" [An-Nisa:59]

 

6. Melemahkan kekuatan kaum Muslimin serta membuka jalan bagi orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam

Syaikh Ali Hasan dalam kitabnya "ushul bida" mengisyaratkan kesan buruk hadis tersebut yang dapat melemahkan kaum muslimin dan menjatuhkan kewibawaannya, kerana jelas hadis palsu tersebut menebarkan benih-benih perpecahan di tubuh kaum Muslimin, sedangkan Allah berfirman :"Jangan kamu berselisih, kerana kamu akan menjadi lemah dan hilang kewibawaan kamu." [Al-Anfal: 46]

. . . . kepada mereka ! ! !

Tukang mengada-ada

Semaklah firman Allah kepada Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut :

"Seandainya dia [Muhammad] mengada-adakan sebahagian perkataan atas nama Kami [Allah],nescaya benar-benar Kami pegang ia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya"[QS. Al-Haqqah : 44 - 46]

Mereka. . .!!!

Tukang mengada-ada atas nama Allah dan Rasul-Nya.Para pembuat hadis palsu yang telah mendahului Allah dalam Syari’at.Para penebar hadis-hadis dusta yang telah mengotori Sunnah yang suci.

Tidakkah mereka takut akan ayat di atas ? ?

Mereka bukan Rasul sebagaimana Allah telah mengangkat Muhammad sebagai Rasul. Mereka bukan kekasih Allah sebagaimana Ia telah menjadikan Muhammad sebagai kekasih-Nya. Bukan pula mereka orang-orang yang disucikan oleh Allah sebagaimana Allah telah mensucikan Muhammad dari dosa.

Sungguh Allah telah mengancam keras Kekasih-Nya dalam ayat tersebut dengan berfirman: "Kami potongan tali urat jantungnya"

Lalu apakah MEREKA merasa aman ???

Al-Hafidz Abul Khathab bin Dihyah berkata : "Jagalah dirimu wahai hamba-hamba Allah dari kebohongan orang yang meriwayatkan kepadamu hadis yang dikemukakan untuk memaparkan kebaikan. Sebab melakukan kebaikan harus berdasarkan syari’at dari Rasululah Shallallahu’alaihi wa sallam. Jika ternyata dia bohong maka dia keluar dari yang disyari’atkan dan berkhidmat kepada Syaitan kerana dia menggunakan hadis atas nama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tidak berdasarkan keterangan dari Allah." [Ma jaa fi Syahri Sya’ban, dinukil darinya oleh Abu Syamah dalam "Al-Baits :127"].

 

Rujukan:

  • Ebook Majelis Ta’lim  "ANSHORUSSUNNAH"
  • Amalan Berzikir “Antara Sunnah & Rekaan Manusia” oleh Mohd Khairil Anwar bin Abdul Latif
  • Silsilah al-Ahadith al-Dha’ifah, no: 57 jil. 1 m.s. 141-144

 

 

Muhammad Fakhruddin Ismail

 

0 Comments:

Post a Comment